گیرته این دلم دیگه از چی بگم از دوری
کمه باز هرچی میگم از دوری