گیرم بازم بیایی

از عاشقی بخونی

گیرم تا دنیا دنیاست

بخوای پیشم بمونی

روز غمم نبودی

خوشیت با دیگرون بود

منو به کی فروختی

اون از ما بهترون بود

میای بیا ولی حیف

حیف دیگه خیلی دیره

حالا که خاطراتت

یکی یکی میمیره

کی گفته بود که تنهام

وقتی تورو ندارم

بازم میگم بدونی

منم خدایی دارم

برگشتی اما انگار

تو باختی توی بازی

غرورت هم شکستم

به چیت داری مینازی