نم نم بارون پشت شیشه میزنه آروم
شبهام صبح میشه با فکر تو خاطره هامون

خانومم
قدر تورو میدونم
تو چشم این حسودا
تولیلی من مجنونم

خانومم
قدر تورو میدونم
تو چشم این حسودا
تولیلی من مجنونم

خانومم تو باعث میشی هربار بهت فکر میکنم
زندگی هنوز قشنگیاشو برای من داره

خانومم
قدر تورو میدونم
تو چشم این حسودا
تولیلی من مجنونم

خانومم
قدر تورو میدونم
تو چشم این حسودا
تولیلی من مجنونم