تو از وقتی رفتی
غمگین داغونم
حالم اصن خوش نیست
دائم پریشونم
ندیدی بعد از تو
چی اومدش سرم
مثل پرنده ای
بی بال و بی پرم
تاوان این عشقم
دلتنگی و غم بود
انگاری عشق من
برای تو کم بود
من یادمه تورو
وقتی سفر کردی
گفتی که مثل من
تو ام پر از دردی
من از نگات خوندم
که بر نمی گردی
انگار نه انگار که
دلتنگ این مردی
تو کاری کردی که
من با همه سردم
من ظاهرا خوبم
اما پر از دردم
از بس دروغ گفتی
بد بین شدم دیگه
چشمات فریبم داد
قلبم اینو میگه