الف ی ر الف نون منم تنها با غم اون
شروع با نام وطنُ خاکی که ساختش این بدنُ

به نام کوروش اون شاهِ شاهان
کسی که یاد داد ک نیک باش با یارُ یاران

باس تو نیک باشه گفتارُ کردار پندارت
خوبی جاش توی قلبته بدی ها رو دور بندازش

به نام علم و دانش اونی میبره که بتونه بکنه فکرو بازش

بتازه به سمت هدفُ گم نشه از مسیر و راهش

به نام لرُ کردُ آذری،بختیاری،مازنی،بلوچُ لکُ ترکمن اره همه ماها باهمیم

فارُس گلیکُ عربُ تالشُ قشقاییُ ارمنی باهمیم اره همه ماها باهمیم


بیا که جون بدیم ما به این رویا
با اشک ما کور کنیم چشم دنیا
کنار هم دست به دست به نام ایران


به نام هر چی شهید که رنگ خون خود رو دید اما دیگه رنگ خونه ندید

به نام امیر کبیر اون وزیر بی نظیر
به نام اون پدر که نداشت هیچوقت بیم از هیچ

به نام عشق به نام شیرین و فرهاد
به نام تخت جمشید با تموم تخته سنگاش

رومی،حافظ،سعدی،خیام یاد دادن شعرو ادب باشن تسکین دردا

به نام غیرت ،عفت ، همت
به نام کشور،ملت،نعمت

قسم به نام رپ عه
به نام حرف حق عه

قسم به نام ایران که اسم ناموسه
مهرت توی قلبمه من خودم میشم پا بوست

بیا که جون بدیم ما به این رویا
با اشک ما کور کنیم چشم دنیا
کنار هم دست به دست به نام ایران


قسم به اوس کریم که آسمونه
خزر تا خلیج فارس واسه اونه

قسم به نام ایران که نگهبانیم
باس ما هر جا هسیم پرچمو بالا نگه داریم


بیا که جون بدیم ما به این رویا
با اشک ما کور کنیم چشم دنیا
کنار هم دست به دست به نام ایران