متن قطعه سلام آقا از سید محمد حیدری :

سلام آقا غریب آشنای توست
به لطف تو دوباره اومدم پابوس
جواب تو شروع گریه زاریمه
سلام تو همین اشکهای جاریمه
سلام آقا سلام آقا سلام آقا
خبردارم که از کارام خبر داری
به حال من چه … ابرو می باری
چقدر خوبه نگفته حالو میدونی
چقدر خوبه که رو بر نمیگردونی
ببخش آقا ببخش آقا ببخش آقا ببخش آقا

منم آهوت از اون روز که تو صیادی
تو دام تو میون صحن آزادی
گره خوردم به عشقت توی گوهر شاد
دخیل بستم به … پنجره فولاد
رضا جانم رضا جانم رضا جانم
سلام آقا که الان روبروتونم
من اینجامو زیارت نامه میخونم
سلام آقا چه شعری رو لبم اومد
دلم از دوست تا صحن کربلا پر زد
رضا جانم رضا جانم رضا جانم رضا جانم